Algemene voorwaarden

Versie: september 2022

Artikel 1 – Algemeen
1.1                   In deze algemene voorwaarden wordt met ‘opdrachtgever’ aangeduid iedere (rechts)persoon die met Dekker Audiovisueel Advies & PR (hierna: ‘Dekker’) in onderhandeling treedt en/of overeenkomsten aangaat met betrekking tot het leveren van diensten door Dekker.
1.2                   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dekker en alle overeenkomsten met Dekker met betrekking tot de levering van diensten door Dekker, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. Dekker wijst toepassing van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
1.3                   Afwijkingen op deze algemene voorwaarden binden Dekker slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.4                   Dekker is bevoegd om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de onderhavige voorwaarden. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk bekendgemaakt. Zij treden in werking 1 (een) maand na bekendmaking.
1.5                   Indien enige bepaling uit deze voorwaarden en/of de overeenkomst nietig of anderszins ongeldig mocht blijken te zijn, wordt deze automatisch vervangen door een bepaling, die wel geldig is en die de inhoud van de nietige of ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2 – Overeenkomsten
2.1                   Alle aanbiedingen gedaan door Dekker zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
2.2                   Een overeenkomst komt tot stand indien een uitgebrachte aanbieding of offerte schriftelijk door de opdrachtgever wordt aanvaard en Dekker deze aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd.
2.3                   Aanvullende afspraken of wijzigingen binden Dekker slechts indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
2.4                   Alle bij een aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk wordt bevestigd.
2.5                   Bijzondere eisen en omstandigheden welke van belang zijn voor aanbiedingen dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan Dekker te worden opgegeven.
2.6                  Ten aanzien van overeenkomsten tot het verrichten van diensten is het projectvoorstel/de projectbeschrijving als tussen partijen overeengekomen bepalend voor de inhoud en omvang van de door Dekker te verrichten diensten.
2.7                  Dekker is gerechtigd om derden in te schakelen wanneer er (tevens) sprake is van het verrichten van aanvullende (specialistische) diensten.
2.8                  Dekker levert geen goederen rechtstreeks aan opdrachtgever. Goederen worden besteld en derden kunnen worden ingeschakeld in naam van en voor rekening van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Partijen zullen in voorkomende gevallen aanvullende afspraken maken.
2.9                  In geval van geleverde goederen gaat het eigendom pas over nadat de volledige koopprijs voor de goederen is voldaan. Zolang de eigendom niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verkopen, verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen.
2.10                 Aanbiedingen, alsmede door of in opdracht van Dekker vervaardigde tekeningen, ontwerpen, schema’s, modellen, computerprogramma’s en berekeningen zijn eigendom van Dekker en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dekker niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.
2.11                 Dekker behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3 – Prijzen
3.1                   Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief btw of andere heffingen of belastingen van overheidswege opgelegd.
3.2                   Iedere prijsopgave wordt gedaan onder voorbehoud van prijswijzigingen ten gevolge van kostprijsbepalende factoren, zoals diensten van derden, koersen, lonen, belastingen, marktwijzigingen e.d. Dekker is gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen en aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.3                   Dekker is gerechtigd om een voorschot dan wel vooruitbetaling te verlangen.
3.4                   Dekker is gerechtigd om zonder meldingsplicht meerwerk door te berekenen tot 10% van de totale aanneemsom. Indien het meerwerk meer dan 10% van de aanneemsom bedraagt of zal gaan bedragen, zal Dekker dit melden bij de opdrachtgever.

Artikel 4 – Facturering en betaling
4.1                  Tenzij anders overeengekomen wordt op maandelijkse basis gefactureerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen Betaling geschiedt zonder recht van opschorting, verrekening of korting door overmaking van de verschuldigde bedragen. Alle betalingen worden in Euro’s (€) gedaan.
4.2                  Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bij Dekker te zijn ingediend.
4.3                  Indien de opdrachtgever enig door haar verschuldigd bedrag niet of niet tijdig voldoet, dan wel indien de opdrachtgever de vrije beschikking over haar vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen, surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement wordt verklaard of een besluit tot liquidatie heeft genomen, is zij van rechtswege zonder dat een ingebrekestelling is vereist in verzuim en zijn alle vorderingen van Dekker ineens opeisbaar.
4.4                  Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim verkeert, heeft Dekker recht op vergoeding van de vertragingsrente ad € 1,25% per kalendermaand dan wel een gedeelte daarvan over de openstaande vorderingen. Voorts heeft Dekker recht op vergoeding van de daadwerkelijk door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van de hoofdsom.
4.5                  Indien zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 4.3, heeft Dekker zonder nadere ingebrekestelling het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of de lopende overeenkomst of overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd haar overige rechten, waaronder het recht van Dekker op een vergoeding van de eventuele schade en zulks zonder dat Dekker zelf tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
5.1                  Adviezen worden door Dekker naar beste kennis van zaken gegeven. Dekker aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor (mondeling of schriftelijk) gegeven adviezen onder meer betreffende, doch niet beperkt tot, de door de opdrachtgever in te schakelen derden en/of aan te schaffen materialen/zaken.
5.2                  Dekker is uitsluitend aansprakelijk voor directe door de opdrachtgever geleden schade, welke voort zou kunnen vloeien uit overeenkomsten tussen Dekker en de opdrachtgever op grond waarvan Dekker diensten verricht. Iedere aansprakelijkheid van Dekker voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen (aanvullende) schadevergoeding, gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
5.3                  Enige door Dekker te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van de overeenkomst door Dekker aan de opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), dan wel tot het bedrag dat door een verzekering van Dekker wordt uitgekeerd.
5.4                  Dekker is niet aansprakelijk voor fouten voortkomend uit de onjuistheid van door de opdrachtgever overgelegde gegevens.
5.5                  In geval van een onrechtmatige daad waarvoor Dekker rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Dekker slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.
5.6                  Voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is vereist dat de opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan Dekker heeft gemeld. Elke rechtsvordering van de opdrachtgever jegens Dekker vervalt één (1) jaar na de beëindiging van en/of voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst waarop de vordering betrekking heeft. Indien het feit waarop de rechtsvordering is gebaseerd niet binnen deze termijn had kunnen worden geconstateerd, vervalt de desbetreffende rechtsvordering een jaar na het moment waarop bedoeld feit door de opdrachtgever geconstateerd had kunnen of moeten worden.
5.7                  De opdrachtgever vrijwaart Dekker voor alle aanspraken van derden op vergoeding van schade die wordt geleden door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – Oplevering
6.1                  Onder oplevertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen deze diensten worden verricht.
6.2                  Oplevertijden zijn altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeengekomen oplevertijd krijgt pas gelding nadat alle noodzakelijke gegevens in bezit van Dekker zijn en de betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht moet geschieden, is verricht, dan wel het gevraagde voorschot of de vooruitbetaling is ontvangen.
6.3                  Dekker is verplicht de oplevertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor redelijke overschrijding daarvan. Overschrijding van de oplevertijd verplicht Dekker niet tot enige vergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 – Overmacht
7.1                  In geval van overmacht heeft Dekker het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Dekker tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
7.2                  Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd. In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van Dekker dan wel door haar ingeschakelde derden, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen bij Dekker c.q. bij leveranciers, wanprestaties door Dekker’s leveranciers, alsmede overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval begrepen in- en uitvoerverboden en contingenteringen.
7.3                  Indien door overmacht de levering meer dan drie (3) maanden vertraagd wordt, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst, in ieder geval inhoudende een vergoeding van de door Dekker gemaakte kosten.
7.4                  Indien Dekker bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan is Dekker gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 8 – Ontbinding en beëindiging
8.1                  Dekker is gerechtigd om, onverminderd haar recht op schadevergoeding, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang
(a) de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten en/of (b) de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
8.1.1       opdrachtgever enige verplichting op grond van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
8.1.2       ten aanzien van opdrachtgever faillissement of surseance van betaling is aangevraagd, dan wel indien opdrachtgever/leverancier een natuurlijk persoon is, schuldsanering is aangevraagd;
8.1.3       de onderneming van opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd;
8.1.4       executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het vermogen van opdrachtgever;
8.1.5       Dekker gegronde redenen heeft om te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is dan wel zal zijn om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst te voldoen en opdrachtgever op verzoek van Dekker niet of onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van haar verplichtingen.
8.2                  Alle vorderingen die Dekker in de gevallen bedoeld in lid 1 van dit artikel op opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn.
8.3                  Indien Dekker overgaat tot ontbinding ingevolge lid 1 van dit artikel, is opdrachtgever gehouden alle kosten, door Dekker gemaakt ter voorbereiding op de door haar te leveren prestaties, waaronder reeds aan derden verrichtte betalingen, alsmede alle overige door Dekker geleden schade, kosten en rente te vergoeden.
8.4                  In geval van ontbinding is Dekker niet tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever verplicht.
8.5                  Ontbinding of beëindiging van een opdracht door opdrachtgever voorafgaand aan of gedurende een lopende opdracht, ongeacht overmacht of elke andere reden, leidt in geen geval tot restitutie van reeds betaalde of te betalen (deel)factuur, tenzij er sprake is van een toerekenbare tekortkoming zijdens Dekker. Reeds verrichte werkzaamheden zullen in dat geval op een restitutie in mindering worden gebracht.

Artikel 9– Rechtskeuze en bevoegde rechter
9.1                  Op de rechtsverhouding tussen Dekker en opdrachtgever/leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2                  Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.